คุณลุงกิตติภพ มงคล (สวนลุงเชียร)

สวนลุงเชียร เป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ระดับ 5ดาวของ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ค่ะ เจ้าของสวนคือคุณลุงกิตติภพ มงคล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549 คุณลุงเป็นผู้น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนำหญ้าแฝก มาปลูกคลุมดินริมตลิ่งร่องสวน ทำให้ไม่เกิดดินหล่นเป็นเลนในร่องสวน ประหยัดแรงงานและค่าจ้างในการขุดลอกเลนทุกปี ซึ่งหาคนรับจ้างได้ยากแล้ว อีกทั้งหญ้าแฝก ยังสามารถตัดมาคลุมดินย่อยสลายเป็นปุ๋ย และตัดขายได้อีกด้วย

สวนของลุงเชียร หรือ นายกิตติภพ มงคล อยู่ 93 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพระดับการส่งออก เที่ยวชมสวน และเป็นสวนที่เกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตมะม่วงคุณภาพ มีพื้นที่ 18 ไร่ โดยมีสายพันธ์ที่ปลูกหลัก ๆ คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ขายตึก ทะวายเดือนเก้า(มันเดือนเก้า) เขียวเสวย และมะม่วงอื่น ๆ เช่น อกร่อง อาร์ทูอีทู เป็นต้น

มีการปลูกมะม่วงขายนอกฤดู 1 ครั้ง โดยมีการเก็บมะม่วงให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม จะมีการวางขายในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ซึ่งจะเป็นการขายมะม่วงในช่วงนอกฤดู เมื่อผ่านไปในช่วงธันวาคมแล้วก็เป็นมะม่วงปีออกมาอีก โดย 1 ต้น จะออกมะม่วงมาให้เก็บเกี่ยว 2 ครั้ง หรือมีการขายได้ 2 ครั้งนั่นเอง

หญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝกไว้ที่ริมขั้นร่อง เพื่อกันหน้าดินไม่ให้ไหลลงร่องน้ำในฤดูฝน จะช่วยประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายการขุดลอกเลน การปลูกหญ้าแฝกมีชื่อเรียกว่า “กำแพงมีชีวิต” ซึ่งมีประโยชน์อีกมาก เช่น ใบของหญ้าแฝก ที่จะปิดที่พุ่มมะม่วง จะช่วยป้องกันความชื่นที่มะม่วงต้องการ หลังจากนั้นมันจะย่อยเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นการป้องกันภัยจาการใช้ปุ๋ยเคมีอีกทางด้วย

ที่ตั้ง : 93 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

https://goo.gl/maps/EVbZ3pXQKZKT4juc8

เบอร์โทร : 089-9968294

QR Code ของลุงเชียร ที่สามารติดต่อได้ผ่านทางไลน์

วิดีโอสัมภาษณ์เจ้าของสวนมะม่วงลุงเชียร

จัดทำโดย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 5900349802

นางสาวพนัชกร แสงทอง รหัสนักศึกษา 59003498001

นางสาววันวิสา ยะหัตตะ รหัสนักศึกษา 59003498029

นางสาววนิดา พึ่งเกษม รหัสนักศึกษา 59003498034