ผลิตภัณฑ์

นายสำเริง เนตรสาคร

นายสำเริง เนตรสาคร

กำนันตำบลคลองเขื่อน

ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณภาพ

ตำบลคลองเขื่อน

 

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังควาย หมู่ที่ 5 ต.คลองเขื่อน
เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1. นายสำเริง เนตรสาคร
2. นางยุพิน วัฒนน้อย