ผลิตภัณฑ์

ลุงเสนาะ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี พระแม่โพสพ , สมุนไพร)

นายเสนาะ ทิมศรี ที่อยู่ 115/1 หมู่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดทำ

นายอานันท์ เทียนปลั่ง 59003498004
นายสิทธิพงษ์ โนรีวงษ์ 59003498018
นายชาตรี ถาวร 59003498019
นางสาวรวินท์นิภา ไชยพานิชย์ 59003498010
นางสาวรัตนา เวชสุขสวัสดิ์ 59003498048