ลุงปราโมทย์ วรชาติตระกูล (สวนมะม่วง)

ที่ตั้ง : 119 หมู่ที่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 086-1454691

สวนมะม่วงที่เยี่ยมชมมีพื้นที่ 8 ไร่ ปลูกมาประมาณ 5 ปี ในสวนมะม่วงจะทำการปลูกหมากไว้กันดิน เพื่อไม่ให้ดินพัง มะม่วงในที่ทำการปลูกมีทั้งหมด 44 สายพันธุ์ สายพันธุ์หลักที่ปลูก เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นต้น ส่วนสายพันธ์ุอื่นๆ ปลูกไว้สายพันธุ์ละ 2-3 ต้น เช่น มะม่วงสาวน้อยลืมผัว มะม่วงสายฝน มะม่วงบางขุนศรี มะม่วงน้ำดอกไม้ม่วง มะม่วงนางนวล มะม่วงปลาตะเพียน และมะม่วงหัวช้าง เป็นต้น ( มะม่วงปลาตะเพียน และมะม่วงหัวช้าง 2 สายพันธ์ุนี้เป็นมะม่วงสายพันธ์ุโบราณ ) การออกผลผลิตของมะม่วงมันเดือนเก้าและ มะม่วงน้ำดอกไม้จะออกผลผลิตตลอดทั้งปี

การเลือกเก็บมะม่วง :

คัดเก็บลูกที่แก่จัด คัดเก็บลูกใหญ่

การแปรรูป

มะม่วง : นำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวน มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงหยี

หมาก : นำไปทำเป็นหมากตากแห้ง (ใช้หมากที่แก่จัด) หมากแว่น หมากซอย

ผู้จัดทำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่3

  1. นางสาวพนัชกร แสงทอง รหัสนักศึกษา 59003498001
  2. นางสาววันวิสา ยะหัตตะ รหัสนักศึกษา 59003498029
  3. นางสาววนิดา พึ่งเกษม รหัสนักศึกษา 59003498034