ผลิตภัณฑ์

” มะม่วงนางนวล “

นาที : 4.05 น. มะม่วงนางนวล

มะม่วงพันธ์ุนางนวล เป็นพันธ์ุไทย สายพันธ์ุ นิยมทานสุกกับข้าวเหนียว