ผลิตภัณฑ์

รถนำเที่ยว จันทร์แรม คลองเขื่อน

สถานที่จอดรถ
รถนำเที่ยว

จันทร์แรมรถนำเที่ยว ณ คลองเขื่อน

ความเป็นมาของรถนำเที่ยวนายจันทร์แรม ในปัจจุบันชาวบ้านในตำบลคลองเขื่อนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตกร ต้องใช้รถในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างต่างๆ จากบ้านไปยังสถานที่ที่ทำการเกษตร จึงได้ปรับปรุงรถเก่าๆให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง นายจันทร์แรมประดิษฐ์คิดค้นรถขึ้นมาให้มีลักษณะที่ขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้อย่างสะดวก และที่สำคัญรถคันนี้ยังมีไว้สำหรับให้หน่วยงานต่างๆที่เข้าดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวการเกษตรในตำบลคลองเขื่อนแห่งนี้ได้รับความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้ และมีคนขับเป็นไกด์แนะนำสถานที่ต่างๆให้เราได้รู้จักอีกด้วย

ประโยชน์ของรถนำเที่ยว ใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องวิดน้ำ,จอบ,เสียม และเป็นรถนำเที่ยวไว้รับส่งผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในสถานที่แห่งนี้


คลิปแนะนำ รถนำเที่ยว จันทร์แรม

รูปภาพ

แผนที่

ติดต่อเรา : รถนำเที่ยว นายจันทร์แรม ตั้งอยู่ : หมู่ที่ 4 อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร : 094-6758897

ผู้จัดทำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่3

  1. นางสาว มาริสา ธานี รหัสนักศึกษา 59003498017
  2. นางสาว ฐิตาภรณ์ สาโรจน์ รหัสนักศึกษา 59003498022
  3. นางสาว อนัดตา โซ๊ะพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 59003498027
  4. นางสาว สุกัญญา โทตันคำ รหัสนักศึกษา 59003498031
  5. นาย วัชระ โคตรวิชัย รหัสนักศึกษา 59003498047