ผลิตภัณฑ์

กำนันสุชาติ เสน่หา(ข้าว)

จุดเรียนรู้  การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ที่อยู่
กำนัน

ประวัติ Smart Farmer ต้นแบบ

นายสุชาติ เสน่หา เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2513 ที่อยู่ 47 ม.4 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความผูกพันกับวิถีเกษตรมาตั้งแต่เด็กเพราะครอบครัวประกอบอาชีพการเกษตร มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนัน จนทำผลงานดีเด่นได้รับรางวัล กำนันแหนบทองคำใน 2550 เมื่ออายุ 37 ปี ได้ศึกษาเพิ่มเติมจนจบปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขื่อน เป็นวิทยากรและเจ้าของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองเขื่อน และอีกหลายๆตำแหน่ง ซึ่งในอำเภอคลองเขื่อน มีภาวะ น้ำท่วม ฝนแล้ง และน้ำทะเลหนุนเป็นประจำ จึงได้เกิดความคิดที่จะแก้ปัญหา ในพื้นที่โดยใช้ศาสตร์ของพระราชาผ่านแนวคิดของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชาวบ้านได้มาศึกษานำไปปรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง บริหารงานโดย คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขื่อน

แนวคิดในการทำงาน

“งานบางงานไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้

ขอให้ชุมชนสังคมได้ประโยชน์

ก็พร้อมขับเคลื่อนอาสางานให้สำเร็จ”

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

“อดทน เสียสละ มีจิตอาสา มีการวางแผน และทำงานเป็นทีม”

หลักคิดในการประกอบอาชีพ

“ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล”

แผนที่

https://goo.gl/maps/XYxY7bTWH2Ad1xAt9

ผู้จัดทำ

อานนท์ ทองคำ 59003498001
เศรษฐพงศ์ ไชยวงค์ผาบ 5900349802
ณัฐสินี นาคีทรัพย์ถาวร 59003498038
อภิสิทธิ์ ศรีวัลลภ 59003498043